Serwis i przegląd instalacji gazowych

Przegląd techniczny instalacji gazowej jest obowiązkiem dla każdego rodzaju obiektu. Używanie gazu jest relatywnie bezpieczne pod warunkiem, że instalacja gazowa jest prawidłowo zaprojektowana, wykonana i utrzymywana w sprawności technicznej. Lokalizacja nieszczelności i wycieków gazu jest ważną czynnością prewencyjną ponieważ wyciekający gaz może zgromadzić się w pomieszczeniu i po osiągnięciu stężenia dolnej granicy wybuchowości, eksplodować doprowadzając do zniszczenia obiektu. Wczesne wykrycie uszkodzenia ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa i dlatego przeglądy techniczne instalacji gazowych powinny być regularnie wykonywane przy użyciu odpowiedniego sprzętu.

W ramach prowadzonych kontroli z aktualnymi przepisami w tym zakresie wykonujemy sprawdzenie:

 • części instalacji na poziomie piwnic
 • pionów i poziomów gazowych
 • dostępu do zaworów i kurków
 • przejść przewodów przez zewnętrzne ściany budynków
 • szczelności połączeń gwintowanych i kurków
 • stężenia gazu we wnękach na gazomierze
 • szczelności połączeń i stanu gazomierza
 • stanu aparatów gazowych w lokalach, prawidłowości ich działania i przebiegu procesu spalania (pomiar tlenku węgla)
 • stanu elastycznych połączeń

Każdorazowo z przeprowadzonych kontroli instalacji gazowych sporządzamy protokół zawierający:

 • datę przeprowadzenia przeglądu
 • zakres przeglądu
 • ustalenia z przeglądu i przeprowadzonych pomiarów
 • uwagi i zalecenia pokontrolne
 • ustalenia dotyczące dopuszczenia instalacji do dalszej eksploatacji

Posiadamy stosowne uprawnienia gazowe, a do kontroli oraz prób szczelności instalacji gazowych wykorzystujemy tylko atestowane urządzenia.